Regulamin

1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE
   1. Strona moani-natureshop.com działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
    2.  Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę moani-natureshop.com, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
    3.  Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę moani-natureshop.com, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
    4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony moani-natureshop.com, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.


2. DEFINICJE
  1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie moani-natureshop.com umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
     2.   REGULAMIN - niniejszy regulamin Strony.
     3.  USŁUGODAWCA – Moani Nature Shop, adres siedziby:  Brighton and Hove UK,
    4.  USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
   5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
   6.  NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.


 3.  RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
   1.Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
                    a.   korzystanie z Formularza Kontaktowego,
                    b.   korzystanie z Newslettera,
    2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.


4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
       1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
        2.  Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
           a. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
          b. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
       3.  Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
                  a.    komputer z dostępem do Internetu,
                  b.   dostęp do poczty elektronicznej,
                  c.    przeglądarka internetowa,
                 d.    włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
       4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
    5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
       6.  Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.


5.    WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
    1.    Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
     1.    Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).
       2.    Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: moaninatureshop@gmail.com
        3.    Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
      4.    Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
   2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.


 6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
       1.    Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
          a.    Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: moaninatureshop@gmail.com
     2.  W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji,(np. zdjecia w przypadku towaru uszkodzonego) w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
       3.  Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
     4.  Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.


  7.  WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
    1.    Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem moani-natureshop.com korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością moani-natureshop.com Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony moani-natureshop.com, bez zgody Usługodawcy.
    2.    Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony moani-natureshop.com stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 8.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
    1.    Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
    2.    W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.